top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Amdanom Ni
start content

Gwasanaeth gweithwyr sy’n gweithio ar eu pen eu hunain - Galw Gofal yw’r darparwr gwasanaeth teleofal digidol llawn cyntaf yng Nghymru

gg-deska sefydlwyd yn 2011 pan ffurfiodd Cynghorau Bwrdeistref Sirol Conwy, Ynys Môn a Gwynedd bartneriaeth i ddarparu gwasanaethau teleofal blaenllaw yn y diwydiant i breswylwyr yn y rhanbarth a thu hwnt.

Cyn hyn roeddem yn cael ein hadnabod fel Care Connect gyda dros 30 mlynedd o brofiad, ac yn gyson dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn cyflawni’r lefel uchaf o achrediad NSI a TSA, gan gynnwys safon ARC Aur NSI sydd yn ein gwneud yn un o’r darparwyr parhad busnes fwyaf gwydn yn y DU.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gofal a chefnogaeth eithriadol i’n cwsmeriaid, yn eu galluogi i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain am gyn hired â phosib. Mae ein gwasanaethau monitro galw y Tu Allan i Oriau a gwasanaeth monitro Gweithio Ar Eich Pen Eich Hun y mae nifer o gymdeithasau tai a Chynghorau Sir yn eu defnyddio yn rai o’n cryfderau allweddol fel darparwr gwasanaeth.

Rydym yn deall y pwysigrwydd o ddarparu cefnogaeth o amgylch y cloc i’n cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi, yn saff ac yn ddiogel drwy’r amser. Yn Galw Gofal, mae ein cwsmeriaid yng ngwraidd pob dim rydym yn ei wneud. Rydym yn credu mewn trîn pob cwsmer gyda pharch, urddas a thrugaredd, a darparu gwasanaeth sydd wedi’i deilwra i’w hanghenion unigol, a sicrhau ymateb cyflym ac effeithiol mewn argyfwng neu ar unrhyw adeg pan fyddwch angen ein cefnogaeth.

Mae ein tîm o weithwyr hyfforddedig a phrofiadol wedi ymrwymo i ddarparu’r safonau uchaf o ofal a chefnogaeth i’n cwsmeriaid, a’u helpu i gynnal eu hannibyniaeth ac ansawdd bywyd.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Mae Galw Gofal yn darparu ystod o wasanaethau teleofal i unigolion a theuluoedd, a monitro galwadau y Tu Allan i Oriau a monitro gweithwyr sy’n gweithio ar eu pen eu hunain i sefydliadau.

Nod Galw Gofal yw bod yn ddarparwr gwasanaeth teleofal blaenllaw yng Nghymru, yn darparu gwasanaethau i bobl a busnesau ar draws y DU, yn cynnig gwasanaethau dwyieithog 24/7, yn defnyddio technoleg digidol ddiweddaraf i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y gofal a chefnogaeth orau bosibl ac yn gallu cael mynediad at gymorth y maent eu hangen unrhyw bryd.

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys ymateb brys, monitro personol, a rheoli meddyginiaeth, pob un wedi dylunio i helpu ein cwsmeriaid fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain gyda thawelwch meddwl, a bod sefydliadau yn rhoi pwynt cyswllt i’w defnyddwyr gwasanaeth pryd bynnag mae problem.

Mae ein gwasanaethau ar gael i unigolion, teuluoedd, busnesau a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn yr ansawdd gorau posibl o ofal.

Yn Galw Gofal, rydym yn deall pwysigrwydd o ddarparu amgylchedd diogel i’n cwsmeriaid a’n gwasanaethau teleofal, monitro galwadau y tu allan i oriau a monitro gweithio ar eu pen eu hunain, a dyma ychydig o bethau yr ydym wedi ymrwymo i gyflawni hyn. Beth sydd yn ein gwneud yn wahanol i ddarparwyr eraill yn y diwydiant yw ein harbenigedd, ein hymrwymiad i wasanaethau dwyieithog ac ymroddiad i ddarparu gwasanaeth wedi’i bersonoli ac ymatebol sydd yn bodloni anghenion unigryw pob un o’n cwsmeriaid.

Yr hyn allwn ni ei gynnig

content

content

content

content

content

content

content

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content